Skip to content

ສະຫະລັດ ແລະ WFP ສະໜັບສະໜູນໂຄງການອາຫານໂຮງຮຽນໃນ ສປປລາວ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ນີ້ແມ່ນຫົວຂໍ້ຂ່າວກ່ຽວກັບ ໂຄງການອາຫານໂຮງຮຽນໃນ ສປປລາວ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງ ສະຫະລັດ ແລະ WFP.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Archived web content
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້ SDG2 Zero Hunger
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) US Embassy in Lao PDR
ຜູ້ຈັດພິມ US Embassy in Lao PDR
ປີຈັດພິມ 2016
ວັນທີອັບໂຫຼດ ເມສາ 29, 2019, 07:42 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 4, 2019, 07:06 (UTC)