Skip to content

ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກນ້ອຍໃນ ສປປ ລາວ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ການສຳຫຼວດການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກນ້ອຍແຫ່ງຊາດ - ເຊິ່ງເປັນການສຳຫຼວດຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວຄັ້ງທຳອິດໃນ ສປປ ລາວ - ແມ່ນຈັດຕັ້ງໂດຍສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍແມ່ ແລະ ເດັກ, ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທຶນຮອນ ແລະ ວິຊາການຈາກອົງການ UNICEF ແລະ CDC. ການສຳຫຼວດຕົວຢ່າງຄົວເຮືອນທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງມີການເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນລະຫວ່າງ ເດືອນຕຸລາ ແລະ ພະຈິກ 2014, ສະແດງຜົນການຄາດຄະເນ ອັດຕາສ່ວນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ່າງກາຍ, ທາງໃຈ ແລະ ທາງເພດຕໍ່ເດັກ, ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບ ສະຖານະການ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ເກີດຂຶ້ນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Violence Against Children in Lao PDR

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • ສິດທິເດັກ
  • ສິດທິມະນຸດ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) UNICEF
ຜູ້ຈັດພິມ UNICEF
ປີຈັດພິມ 2018
ຈຳນວນໜ້າ 166
ຄຳສັບຫຼັກ violence against children in Lao PDR
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມິຖຸນາ 18, 2018, 03:55 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 10, 2019, 03:54 (UTC)