Skip to content

ທະນາຄານໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ: ພາບລວມ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ໜ້າເວັບນີ້ ສະແດງພາບລວມການພັດທະນາສັງຄົມຂອງທະນາຄານໂລກ ໃນ ສປປ ລາວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Archived web content
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • Access to education and health care
  • Electricity infrastructure
  • Environment and natural resources
  • Infrastructure
  • Labor
  • Social development
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

worldbanklaos@worldbank.org

ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) World Bank in Lao PDR
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ Vientiane, Laos
ຜູ້ຈັດພິມ World Bank
ປີຈັດພິມ 2018
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກໍລະກົດ 11, 2018, 03:55 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 9, 2019, 09:33 (UTC)