Skip to content

ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມໃນ ສປປ ລາວ: ຂອບໂຄງສ້າງ, ຄວາມອ່ອນໄຫວ, ຍຸດທະສາດການຈັດການ ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ບົດລາຍງານນີ້ ສ້າງໂດຍລັດຖະບານອອສ໌ເຕຼເລຍ ຮ່ວມກັບກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ອົງການທີ່ປຶກສາ Maxwell Stamp, ຫາລືກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Social protection in Lao PDR: Frameworks, Vulnerabilities, Coping Strategies, and Gaps

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້ Social development
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

Social Protection and Sustainable Livelihoods Hom 1, Unit 17, Ban Nakham, Sikhottabong district, Vientiane capital, Lao PDR Tel:+852-21 255334 Fax: +856-21 255337

ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Social Protection and Sustainable Livelihoods, Australian Government
ຜູ້ຂຽນຮ່ວມ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Ministry of Labor and Social Welfare, Maxwell Stamp
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ Vientiane, Laos
ຜູ້ຈັດພິມ Social Protection and Sustainable Livelihoods
ປີຈັດພິມ 2015
ຈຳນວນໜ້າ 28
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກໍລະກົດ 11, 2018, 07:15 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 10, 2019, 07:30 (UTC)