Skip to content

SDG5 ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ໜ້າເວັບນີ້ ສະແດງຂໍ້ມູນສະຫຼຸບກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ SDG5 ກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ ໃນ ສປປ ລາວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Archived web content
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ??????
ຫົວຂໍ້ SDG5 Gender equality
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) United Nations in Lao PDR
ຜູ້ຈັດພິມ United Nations
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກໍລະກົດ 11, 2018, 07:07 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 9, 2019, 08:48 (UTC)