Skip to content

SDG4 ການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ໜ້າເວັບນີ້ ສະຫຼຸບກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດ SDG4 ໃນ ສປປ ລາວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Archived web content
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້ SDG4 Quality education
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) United Nations in Lao PDR
ຜູ້ຈັດພິມ United Nations
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກໍລະກົດ 11, 2018, 07:04 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 9, 2019, 09:35 (UTC)