Skip to content

ກົດໝາຍອາຍາ, 2005

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ກົດໝາຍອາຍາ ມີໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາລະບອບການເມືອງ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ, ກຳມະສິດຂອງລັດ, ຂອງລວມໝູ່ ແລະ ຂອງບຸກຄົນ, ຊີວິດ, ສຸຂະພາບ, ສິດ ແລະ ເສລີພາບຂອງພົນລະເມືອງ, ຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ, ຕ້ານ ແລະ ກັນການກະທຳຜິດ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມພົນລະເມືອງທຸກຄົນ ໃຫ້ມີຄວາມຕື່ນຕົວເຄົາລົບກົດໝາຍ. ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວ ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ໄດ້ກຳນົດວ່າ ການກະທຳອັນໃດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສັງຄົມ ແມ່ນເປັນການກະທຳຜິດທາງອາຍາ ແລ້ວຈຶ່ງໄດ້ກຳນົດໃສ່ໂທດຜູ້ກະທຳຜິດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Penal Law [Lao PDR]

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ໜ່ວຍງານ/ພາກສ່ວນທີ່ອອກເອກະສານ
  • ສຳນັກງານປະທານປະເທດ
ພາສາ
  • ??????
  • ???
ປະເພດເອກະສານ ກົດໝາຍ
ຫົວຂໍ້
  • ການບັງຄັບດ້ານອາຊະຍາກຳ ແລະ ກົດໝາຍ
  • ອາຊະຍາກຳ
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ລິຂະສິດ Unclear copyright
ສະຖານະ ຮັບຮອງ, ຜ່ານການກວດກາ, ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 9 ພະຈິກ 2005
ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 9 ພະຈິກ 2005
ເອກະສານອ້າງອີງ Lao Official Gazette
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມິຖຸນາ 18, 2018, 03:39 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 10, 2019, 08:14 (UTC)