Skip to content

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ: ກິດຈະກຳການຍ້າຍຖິ່ນ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ໜ້າເວັບນີ້ ສະແດງຂໍ້ສະຫຼຸບກ່ຽວກັບກິດຈະກຳການຍ້າຍຖິ່ນໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະພາບລວມການຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Archived web content
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • Informal labor
  • Informal migration for labor
  • Migration
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) International Organization for Migration
ຜູ້ຈັດພິມ IOM
ປີຈັດພິມ 2014
ຄຳສັບຫຼັກ Lao People’s Democratic Republic: Migration Activities
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມິຖຸນາ 18, 2018, 04:42 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 9, 2019, 09:05 (UTC)