Skip to content

Maternal death rate plunges in Lao People's Democratic Republic

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

The page provided a news on the improvement of maternity in Laos

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Archived web content
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ??????
ຫົວຂໍ້
  • ສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ
  • ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ To be determined
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ N/a
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຜູ້ຂຽນ (ບຸກຄົນ) Matthew Taylor
ຜູ້ຈັດພິມ UNFPA
ປີຈັດພິມ 2016
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກໍລະກົດ 11, 2018, 04:36 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ກໍລະກົດ 18, 2018, 03:33 (UTC)