Skip to content

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ, 2007

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ການຕິດຕາມ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກບັນດາເຜົ່າ ລວມທັງມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ກະທຳຜິດຕໍ່ເດັກ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ເດັກມີຄວາມສົມບູນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ມັນສະໝອງ, ມີຄຸນສົມບັດ, ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ສາມາດດຳລົງຊີວິດໃນສັງຄົມຢ່າງມີຄຸນນະພາບ ແລະ ກາຍເປັນຜູ້ສືບທອດທີ່ດີຂອງຊາດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Law on the Protection of the Rights and Interests of Children, 2007

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ເລກທີອ້າງອີງ 05/ສພຊ
ໜ່ວຍງານ/ພາກສ່ວນທີ່ອອກເອກະສານ
  • ສຳນັກງານປະທານປະເທດ
ພາສາ
  • ອັງກິດ
  • ລາວ
ປະເພດເອກະສານ ກົດໝາຍ
ຫົວຂໍ້
  • Child rights
  • Human rights
  • Social development
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ລິຂະສິດ Yes
ສະຖານະ ຮັບຮອງ, ຜ່ານການກວດກາ, ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້
ວັນທີແກ້ໄຂຊຸດຂໍ້ມູນ (ສະບັບຮ່າງ) 27 ທັນວາ 2006
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 16 ມັງກອນ 2007
ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 16 ມັງກອນ 2007
ເອກະສານອ້າງອີງ Law on the Protection of the Rights and Interests of Children, 2007 (No. 05/NA) (Promulgated under Decree No. 04/PO of 16 January 2007) - Pursuant to Chapter 6, Article 67, point 1 of the Constitution of the Lao People's Democratic Republic adopted by the National Assembly; - Pursuant to Resolution No. 05/NA, dated 27 December 2006, of the National Assembly of the Lao People’s Democratic Republic on the adoption of the Law on the Protection of the Rights and Interests of Children; and - Pursuant to Proposal No. 04/NASC, dated 10 January 2007, of the National Assembly Standing Committee.
ລີ້ງເພື່ອໄປຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ http://www.vientianetimes.org.la/Laws%20in%20English/65.%20Law%20on%20the%20Protection%20of%20the%20Rights%20of%20Children%20(2006)%20Eng.pdf
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມິຖຸນາ 18, 2018, 02:11 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 11, 2019, 09:02 (UTC)