Skip to content

ສປປ ລາວ ເປີດຕົວບົດລາຍງານການສຳຫຼວດປະຊາກອນ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສຄັ້ງທີ 4 ສະບັບສົມບູນ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ໜ້າເວັບນີ້ ສະຫຼຸບກ່ຽວກັບຜົນຂອງການສຳຫຼວດປະຊາກອນ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສຄັ້ງທີ 4 ແລະ ຜົນການສຳຫຼວດທີ່ສຳຄັນຈາກບົດລາຍງານສຸດທ້າຍ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Archived web content
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • Censuses
  • Population
  • Population and censuses
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) UNFPA
ປີຈັດພິມ 2016
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມິຖຸນາ 18, 2018, 08:47 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 9, 2019, 09:33 (UTC)