Skip to content

ຄູ່ມືອ້າງອີງດ້ານການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ສປປ ລາວ 2017

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ຄູ່ມືອ້າງອີງດ້ານການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຊຸດນີ້ ສະແດງພາບລວມດ້ານໂຄງສ້າງ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ແຜນການດ້ານການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ສຳລັບນັກຕັດສິນໃຈ, ນັກວາງແຜນ, ຜູ້ຮັບມື ແລະ ນັກປະຕິບັດການດ້ານການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ. ປື້ມຄູ່ມືນີ້ຍັງສະແດງຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງປະເທດ ເຊັ່ນ ຂໍ້ມູນດ້ານວັດທະນະທຳ, ປະຊາກອນ, ພູມສັນຖານ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ຄູ່ມືອ້າງອີງດ້ານການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ສປປ ລາວ 2017

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • ນະໂຍບາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງດ້ານການກຽມພ້ອມຕໍ່ໄພພິບັດ ແລະ ການຮັບມືສຸກເສີນ
  • ໄພພິບັດ
  • ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) ສູນຊ່ຽວຊານດ້ານການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອມະນຸດສະທຳ
ຜູ້ຈັດພິມ ສູນຊ່ຽວຊານດ້ານການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອມະນຸດສະທຳ
ປີຈັດພິມ 2017
ຈຳນວນໜ້າ 80
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກັນຍາ 30, 2018, 02:51 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ພະຈິກ 7, 2019, 08:31 (UTC)