Laos - Access to electricity

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

Breakdown along demographic lines, such as rural-urban, of the sections of the population that have access to electricity.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Advocacy and promotional materials
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • ໂຄງລ່າງພື້ນຖານໄຟຟ້າ
  • ນະໂຍບາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໄຟຟ້າ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Unclear copyright
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 2016
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Trading Economics
ຜູ້ຈັດພິມ World Bank
ປີຈັດພິມ 2016
ວັນທີອັບໂຫຼດ June 25, 2018, 07:26 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ June 25, 2018, 09:14 (UTC)