Skip to content

ຜົນການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ IV ປີ 2015

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ບົດລາຍງານຜົນການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສທົ່ວປະເທດ ປີ 2015 ລວມເອົາລາຍລະອຽດ ແລະ ໝວດໝູ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະຊາກອນ ແລະ ໂຄງປະກອບດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະຊາກອນ ແລະ ຄົວເຮືອນໃນລາວ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ລະດັບແຂວງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Results of Population and Housing Census 2015

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
  • ລາວ
ຫົວຂໍ້
  • Population
  • Population and censuses
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ To be determined
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 4
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Lao Statistics Bureau
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ Laos
ຜູ້ຈັດພິມ Lao Statistics Bureau
ປີຈັດພິມ 2016
ຈຳນວນໜ້າ 282
ຄຳສັບຫຼັກ Lao population and housing census
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມິຖຸນາ 18, 2018, 08:24 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ກຸມພາ 13, 2019, 07:31 (UTC)