Skip to content

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນພິການໃນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ໃບລາຍງານຂໍ້ມູນນີ້ ແມ່ນສັງລວມສະຖານະການໃນປະຈຸບັນ ກ່ຽວກັບຄົນພິການ, ການສະໜັບສະໜູນຂອງລັດຖະບານທີ່ມີ, ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງ ILO ໃນການຮັບປະກັນກ່ຽວກັບສິດ ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Inclusion of People with Disabilities in Lao People's Democratic Republic

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Analysis, discussion papers, and blogs
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • Development and assistance for disabled persons
  • Disabled persons
  • Disabled persons policy and administration
  • Disabled persons rights
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

Emanuela Pozza: Subregional Coordinator on Disability pozzan@ilo.org

ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) International Labour Organization
ຜູ້ຈັດພິມ International Labour Organization
ປີຈັດພິມ 2009
ຈຳນວນໜ້າ 3
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກໍລະກົດ 11, 2018, 07:35 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 10, 2019, 06:50 (UTC)