Skip to content

“ການປ່ຽນແປງດ້ານມະນຸດສະທຳ” ໃນລາວ: ການສັງເກດການຜູ້ປະຕິບັດ, ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຮູບແບບການບໍລິຫານຈັດການ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ບົດລາຍງານນີ້ ຫາລືກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດ້ານມະນຸດສະທຳໃນລາວ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະບໍ່ແມ່ນວຽກງານບູລິມະສິດຂອງປະເທດ. ມັນໃຫ້ການສັງເກດການ ລະບົບການຊ່ວຍເຫຼືອ ເພື່ອມະນຸດສະທຳ ແລະ ຜູ້ປະຕິບັດ, ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຮູບແບບໃນການບໍລິຫານຈັດການ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - “Humanitarian transition” in Laos: a cartography of the actors, dynamics, and modes of governance

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • Development and assistance for human rights
  • Human rights
  • Human rights NGOs
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 2
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ບຸກຄົນ) Danielle Tan
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) French Red Cross Fund
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ Paris, France
ຜູ້ຈັດພິມ Fonds Croix-Rouge francaise
ປີຈັດພິມ 2016
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມິຖຸນາ 18, 2018, 04:10 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 10, 2019, 07:09 (UTC)