Skip to content

ດັດສະນີ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ: ຕົວເລກສະຖິຕິປີ 2018, ສປປ ລາວ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ບົດຄັດຫຍໍ້ສະບັບນີ້ ແບ່ງເປັນສິບພາກ. ພາກທີໜຶ່ງ ສະເໜີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຄອບຄຸມ ແລະ ວິທີການຂອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິ 2018 ຂອງປະເທດ. ຫ້າພາກຕໍ່ມາ ສະແດງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສຳຄັນຂອງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເຊັ່ນ ດັດສະນີການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ (HDI), ດັດສະນີການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຕາມຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ (IHDI), ດັດສະນີການພັດທະນາທາງເພດ (GDI), ດັດສະນີຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບທາງເພດ (GII), ແລະ ພາກທີ່ສະແດງຫ້າກະດານຂໍ້ມູນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Human Development Indices and Indicators 2018 Statistical Update, Lao PDR

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Issue and policy briefs
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້ ການພັດທະນາສັງຄົມ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) UNDP
ຜູ້ຈັດພິມ UNDP
ປີຈັດພິມ 2018
ຈຳນວນໜ້າ 8
ວັນທີອັບໂຫຼດ ຕຸລາ 15, 2018, 08:25 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 13, 2019, 07:46 (UTC)