Skip to content

Growth Cuts Absolute Poverty, but Inequality Rising in Lao PDR- ADB Study

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

A review of an ADB study on poverty and inequality trends in Lao PDR.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Archived web content
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ
  • SDG10 Reduce inequality
  • ການພັດທະນາສັງຄົມ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 2015
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Asian Development Bank
ຜູ້ຈັດພິມ Asian Development Bank
ປີຈັດພິມ 2015
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກໍລະກົດ 11, 2018, 04:23 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ກໍລະກົດ 18, 2018, 03:14 (UTC)