Skip to content

ເປົ້າໝາຍທີ 1: ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ & ຄວາມອຶດຫິວ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ໜ້າເວັບນີ້ ສະແດງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕົວຊີ້ວັດ ຂອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແຫ່ງສະຫະສະວັດ 1 (MDG#1)

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Archived web content
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້ SDG2 Zero Hunger
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) United Nations
ຜູ້ຈັດພິມ United Nations
ປີຈັດພິມ 2008
ຈຳນວນໜ້າ 1
ວັນທີອັບໂຫຼດ ເມສາ 29, 2019, 07:42 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 4, 2019, 08:06 (UTC)