Skip to content

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານຊົນເຜົ່າ-ພາສາ ແລະ ຜົນເສຍ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ບົດຄົ້ນຄວ້າສະບັບນີ້ ອະທິບາຍແງ່ຕ່າງໆຂອງມາດຖານການດຳລົງຊີວິດຂອງຊົນເຜົ່ານ້ອຍໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ຕິດພັນກັບກຸ່ມຊົນເຜົ່າທີ່ໃຊ້ພາສາລາວ-ໄຕ ເຊິ່ງເປັນເຜົ່າໃຫຍ່ໃນປະຫວັດສາດ. ບົດວິໄຈນີ້ ແມ່ນອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຈາກການສຳຫຼວດການໃຊ້ຈ່າຍ-ການບໍລິໂພກໃນລາວ ປີ 2002/3 (LECS3), ເຊິ່ງເປັນການສຳຫຼວດຄົວເຮືອນທົ່ວປະເທດ ທີ່ຄອບຄຸມ 8,100 ຄົວເຮືອນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Ethno-linguistic diversity and disadvantage

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Books and book chapters
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • Ethnic minorities and indigenous people policy and rights
  • Ethnic minorities and indigenous people profiles
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Unclear copyright
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນຮ່ວມ (ບຸກຄົນ) King, E., and Dominique van de Walle
ປີຈັດພິມ 2010
ຈຳນວນໜ້າ 50
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມິຖຸນາ 20, 2018, 04:30 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 6, 2019, 03:45 (UTC)