Skip to content

ແຜນພັດທະນາຊົນເຜົ່າ ສຳລັບໂຄງການຄຸ້ມຄອງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ແຜນພັດທະນາຊົນເຜົ່ານີ້ ສະໜອງຍຸດທະສາດ ແລະ ວິທີການທີ່ເປັນລະບົບ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ ໃນໂຄງການປັບປຸງການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ. ນອກນີ້ ຍັງແນໃສ່ຮັບປະກັນການປະຕິບັດທີ່ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊົນເຜົ່າ, ກໍຄືທິດຊີ້ນຳການປະຕິບັດ 4.20 ຂອງທະນາຄານໂລກ ກ່ຽວກັບຄົນກຸ່ມນ້ອຍ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ແຜນພັດທະນາຊົນເຜົ່າສຳລັບໂຄງການຄຸ້ມຄອງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Advocacy and promotional materials
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • Access to education and health care
  • Development assistance for health sector
  • Development assistance for poverty reduction and food security
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Unclear copyright
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Ministry of Health, Lao PDR
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ Vientiane
ຜູ້ຈັດພິມ Lao PDR, Ministry of Health
ປີຈັດພິມ 2015
ຈຳນວນໜ້າ 35
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມິຖຸນາ 20, 2018, 04:42 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 6, 2019, 07:08 (UTC)