Skip to content

ຈົດໝາຍເຫດນະໂຍບາຍ ສປປ ລາວ: ຕົວຂັບເຄື່ອນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນ ສປປ ລາວ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ບົດລາຍງານນີ້ ສະເໜີຜົນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ສຳຄັນ ໃນຈົດໝາຍເຫດນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກ ໃນ ສປປ ລາວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Lao PDR poverty policy notes : drivers of poverty reduction in Lao PDR

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້ Poverty reduction
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) World Bank
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ Washington, D.C.
ຜູ້ຈັດພິມ World Bank Group
ປີຈັດພິມ 2015
ຈຳນວນໜ້າ 44
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກໍລະກົດ 11, 2018, 04:11 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 10, 2019, 08:19 (UTC)