Skip to content

ດຳລັດວ່າດ້ວຍຄົນພິການ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ດຳລັດສະບັບນີ້ ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການໃນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງຄົນພິການ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄົນພິການໄດ້ຮັບການກັນພະຍາດ. ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ການປິ່ນປົວ, ການຟື້ນຟູູສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ, ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ການມີອາຊີບທີ່ໝັ້ນຄົງ, ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ແຫຼ່ງທຶນ, ສະຖານທີ່ບໍລິການ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຂອງຄົນພິການ, ແນໃສ່ລົບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ຄົນພິການ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຕົນເອງ, ເພິ່ງຕົນເອງ ແລະ ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຕ່າງໆ ໃນສັງຄົມ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Decree on the rights of persons with disabilities [la]

Additional Info

Field Value
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງ)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ເລກທີອ້າງອີງ No. 137/GoL
ໜ່ວຍງານ/ພາກສ່ວນທີ່ອອກເອກະສານ
  • ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ພາສາ
  • ອັງກິດ
  • ລາວ
ປະເພດເອກະສານ ດຳລັດ
ຫົວຂໍ້ Social development
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ລິຂະສິດ Unclear copyright
ສະຖານະ ລົງນາມ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້
ວັນທີຮັບຮອງ /ປະກາດໃຊ້ /ລົງນາມ 18 ເມສາ 2014
ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 18 ເມສາ 2014
ເອກະສານອ້າງອີງ – Referring to the Law of the Government of the Lao PDR No 02/NA dated 06 May 2003; – Referring to Labor law No 06 /NA dated 27 December 2006; – Referring to the Law on Hygiene, Disease Prevention and Health Care No 08/NA dated 21 December 2011; – Referring to the Law on Health Treatment No 09/NA dated 09 November 2005; – Referring to the Law on Education No 04/NA dated 03 July 2007 – Based on the proposal of the Minister of Labour and Social Welfare No 0505 / MLSW dated 24 February 2014
ລີ້ງເພື່ອໄປຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ http://www.laogov.gov.la/legaldoc/pages/document.aspx?ItemID=284 https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=100544&p_country=LAO&p_count=58
ວັນທີອັບໂຫຼດ ຕຸລາ 16, 2018, 02:27 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 11, 2019, 08:54 (UTC)