Skip to content

ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດເພື່ອການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ບົດຄັດຫຍໍ້ໂຄງການສະບັບນີ້ ຫາລືກ່ຽວກັບສະຖະນະຂອງການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Challenges and Opportunities for Social Protection in the Lao People's Democratic Republic

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Issue and policy briefs
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້ Social development
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Asian Development Bank
ຜູ້ຈັດພິມ Asian Development Bank
ປີຈັດພິມ 2010
ຈຳນວນໜ້າ 3
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກໍລະກົດ 11, 2018, 07:22 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 10, 2019, 06:56 (UTC)