Skip to content

CDC ສຸຂະພາບທົ່ວໂລກ - ລາວ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ໜ້າເວັບນີ້ ສະແດງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການດຳເນີນວຽກງານຂອງອົງການ CDC ໃນລາວ, ກໍຄືວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ທີ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - CDC in Lao PDR

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Archived web content
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • Priority health concerns
  • Public health
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ N/a
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) CDC
ຜູ້ຈັດພິມ Centers for Disease Control and Prevention
ປີຈັດພິມ 2015
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກໍລະກົດ 12, 2018, 06:10 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 10, 2019, 08:17 (UTC)