Skip to content

A Study on Violence against Women in Lao PDR

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

An overview and analysis of the statistics on violence against women from the Lao National Survey on Women's Health and Life Experience.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - A Study on Violence against Women in Lao PDR

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Advocacy and promotional materials
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • ຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນ
  • ສິດທິຂອງແມ່ຍິງ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) National Commission for the Advancement of Women
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ Lao PDR
ຜູ້ຈັດພິມ National Commission for the Advancement of Women
ປີຈັດພິມ 2015
ຈຳນວນໜ້າ 12
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກໍລະກົດ 30, 2018, 04:24 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ສິງຫາ 1, 2018, 02:27 (UTC)