Skip to content

A Policy Snapshot of Health and Nutrition in Lao PDR

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

This page provides an overview of four policy notes that explain the state of health and nutrition in Lao PDR.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Archived web content
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້ ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ N/a
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) World Bank
ຜູ້ຈັດພິມ World Bank
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກໍລະກົດ 11, 2018, 06:54 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ກໍລະກົດ 18, 2018, 03:51 (UTC)