Skip to content

Additional Information

Field Value
Last updated 24 ພຶດສະພາ 2018
Created 24 ພຶດສະພາ 2018
ຮູບແບບເອກະສານ PDF
ການອະນຸຍາດ unspecified
ຊື່ ດຳລັດວ່າດວ້ຍການຈັດຕັ້ງແລະການເຄື່ອນ ໄຫວຂອງຄະນະຊີ້ນຳພັດທະນາຊົນນະບົດແລະລຶບ ລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດເລກທີ60/ນຍ,24ມັງກອນ2007
ລາຍລະອຽດ
ພາສາຂອງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ
  • ອັງກິດ