Skip to content

ບົດລາຍງານຊົ່ວຄາວກ່ຽວກັບການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ຄັ້ງທີ 4 2015

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແມ່ນລາຍງານເບື່ອງຕົ້ນທີ່ຂຶ້ນສ້າງຈາກການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ 2015. ວັດຖຸປະສົງຫຼັກຂອງບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ແມ່ນເພື່ອເຜີຍແຜ່ຜົນການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ນັກວາງແຜນ, ນັກສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ຜູ້ນຳໃຊ້ອື່ນໆ. ບົດລາຍງານນີ້ລວມເອົາຂໍ້ມູນຈຳນວນຄົວເຮືອນ, ຈຳນວນປະຊາກອນລວມ ແລະ ການແຈກຢາຍຕາມທີ່ຕັ້ງທາງພູມສາດ ແລະ ຕາມເພດ. ນອນນັ້ນຍັງລວມເອົາຂໍ້ມູນຈຳນວນບ້ານທັງໝົດໃນປະເທດ ແລະ ສ່ວນປະກອບຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເພດພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເຊັ່ນ ໂຮງຮຽນ, ຕະຫຼາດ, ສຸກສາລາ, ກະແສໄຟຟ້າ, ລະບົບນ້ຳປະປາ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງດ້ວຍຖະໜົນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Provisional Report of the 4th Lao Population and Housing Census 2015

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້ Population and censuses
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 2015
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Lao Statistics Bureau
ຜູ້ຈັດພິມ Lao Statistics Bureau
ປີຈັດພິມ 2015
ຈຳນວນໜ້າ 64
ວັນທີອັບໂຫຼດ ກໍລະກົດ 10, 2018, 06:18 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ກຸມພາ 13, 2019, 07:54 (UTC)