Skip to content

ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂະແໜງກະສິກຳເຖິງປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດປີ 2030

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂະແໜງກະສິກຳເຖິງປີ 2025 ນີ້ ກຳນົດຈຸດປະສົງ, ເປົ້າໝາຍ, ຄາດໝາຍ ແລະ ຜົນຄາດຄະເນ ສຳລັບການພັດທະນາກະສິກຳ ໃນຍຸກສະໄໝແຫ່ງການ ພັດທະນາປະເທດຊາດ. ນອກນີ້ ຍັງກຳນົດນະໂຍບາຍ, ແຜນງານ, ແຜນດຳເນີນງານ ແລະ ໂຄງການ ພາຍໃຕ້ສອງເປົ້າໝາຍ ຫຼື ແຜນງານຕົ້ນຕໍ ເຊິ່ງປະກອບມີ 16 ແຜນດຳເນີນງານ ແລະ 120 ໂຄງການ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີການຈຳແນກ ມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລວມ ກໍຄືການກຳນົດພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການລັດຖະບານ ທັງໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ບົດບາດຂອງຂະແໜງເອກະຊົນ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຊາວກະສິກອນ. ແຜນຍຸດທະສາດສະບັບນີ້ ສາມາດເປັນບ່ອນອີງ ສຳລັບການພັດທະນາ ແຜນການລະອຽດປະຈຳປີ ແລະ ແຜນການຫ້າປີ ສຳລັບຂະແໜງກະສິກຳ ກໍຄືຂະແໜງການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງໃນລະດັບສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍ, ນຳໃຊ້, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ພາຍໃນຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - Agriculture Development Strategy to 2025 and Vision to the Year 2030

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Issue and policy briefs
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້
  • Agriculture
  • Agriculture and fishing
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Ministry of Agriculture and Forestry
ຜູ້ຈັດພິມ Ministry of Agriculture and Forestry
ປີຈັດພິມ 2015
ຈຳນວນໜ້າ 79
ວັນທີອັບໂຫຼດ ມັງກອນ 25, 2019, 09:03 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 4, 2019, 07:24 (UTC)