Skip to content

ຍຸດທະສາດດ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດເຖິງປີ 2025 ແລະ ແຜນດຳເນີນງານປີ 2016-2020

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ຍຸດທະສາດດ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ (NNS) 2016-2020 ນີ້ ມີການພັດທະນາໂດຍອີງໃສ່ປະສົບການ, ໂອກາດ, ພັນທະ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ສຳຄັນ ຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ຍ້ອນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສາກົນ ໃນການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການປະຕິບັດເຊິ່ງເປັນຜົນຈາກຮັບຮອງນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ໃນແຜນພັດທະນາເສະຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ (NSEDP) ໄລຍະຍາວ ຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - National Nutrition Strategy to 2025 and Plan of Action 2016-2020

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Issue and policy briefs
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້ SDG2 Zero Hunger
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Government of Lao PDR
ຜູ້ຈັດພິມ Government of Lao PDR
ປີຈັດພິມ 2015
ຈຳນວນໜ້າ 36
ວັນທີອັບໂຫຼດ ເມສາ 29, 2019, 07:42 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 4, 2019, 07:34 (UTC)