Skip to content

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ 2018: “ການທົບທວນກາງພາກຂອງແຜນ NSEDP ຄັ້ງທີ 8 ແລະ ຜົນຂອງ PDNA ແມ່ນຈຸດສຳຄັນໃນການປຶກສາຫາລື

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ນີ້ແມ່ນບົດລາຍງານທີ່ເຜີຍແຜ່ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ 2018 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນພຸດ ວັນທີ 5 ທັນວາ 2018.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Archived web content
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້ SDG2 Zero Hunger
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) UNDP in Lao PDR
ຜູ້ຈັດພິມ UNDP in Lao PDR
ປີຈັດພິມ 2018
ວັນທີອັບໂຫຼດ ເມສາ 29, 2019, 07:42 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 3, 2019, 09:24 (UTC)