Skip to content

ບົດລາຍງານດັດສະນີຄວາມອຶດຢາກໂລກ 2018

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ບົດລາຍງານ ດັດສະນີຄວາມອຶດຢາກໂລກ (GHI) 2018 ກຳນົດລະດັບຄວາມອຶດຫິວ ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການໃນທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງຍັງຢູ່ໃນປະເພດທີ່ຮ້າຍແຮງ, ພາຍໃຕ້ລະດັບ 20.9, ຫຼຸດລົງຈາກລະດັບ 29.2 ໃນປີ 2000 (ຮູບ 2.1). ປັດໃຈທີ່ມີຜົນຕໍ່ການປັບປຸງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມາຈາກການຫຼຸດລົງຂອງແຕ່ລະຕົວຊີ້ວັດ (GHI) ນັບແຕ່ປີ 2000 ຄື ອັດຕາການຂາດ ສານອາຫານ, ອັດຕາເດັກເຕ້ຍ, ອັດຕາເດັກຈ່ອຍ ແລະ ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - 2018 Global Hunger Index

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້ SDG2 Zero Hunger
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) Global Hunger Index
ຜູ້ຈັດພິມ Global Hunger Index
ປີຈັດພິມ 2018
ຈຳນວນໜ້າ 62
ວັນທີອັບໂຫຼດ ເມສາ 29, 2019, 07:42 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 4, 2019, 07:42 (UTC)