Skip to content

ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ 2016: ຂອບການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳ ສປປ ລາວ

ຈັດພິມໂດຍ: Open Development Laos

ບົດລາຍງານນີ້ ສັງລວມທ່າອ່ຽງການພັດທະນາທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຜົນສຳເລັດ ພາຍໃຕ້ຂອບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການພັດທະນາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 2012-2016, ກໍຄືສິ່ງທ້າທາຍ, ບົດຮຽນ ແລະ ແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ. ນອກນີ້ ຍັງລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າດ້ານການສື່ສານ ແລະ ການປະຕິບັດການ ແລະ ສັງລວມພາບລວມຕົວຊີ້ວັດດ້ານການເງິນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (2)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - 2016 Progress Report: United Nations Development Assistance Framework in Lao PDR

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Issue and policy briefs
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ??????
  • ???
ຫົວຂໍ້
  • ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການພັດທະນາ
  • ນະໂຍບາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງດ້ານການພັດທະນາ
  • ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການພັດທະນາຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ລິຂະສິດ Yes
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

None

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1.0
ສັນຍາລິຂະສິດ Creative Commons Attribution
ຜູ້ຂຽນຮ່ວມ (ບຸກຄົນ) United Nations
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ Lao PDR
ຜູ້ຈັດພິມ United Nations
ປີຈັດພິມ 2017
ຈຳນວນໜ້າ 66
ຄຳສັບຫຼັກ Policy Framework,Sustainable Development
ວັນທີອັບໂຫຼດ ເມສາ 18, 2018, 12:04 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ທັນວາ 10, 2019, 06:02 (UTC)