74 library_records found

ບົດຄວາມ: Hydropower dams

Filter Results
 • Chinese Intentions Towards the Mekong River and Mainland South-East Asia

  The Asian Development Bank estimated that South-East Asia will require $3.1 trillion between 2016 and 2030 to develop energy, transportation, water and sanitation systems for...

 • ການພັດທະນາພະລັງງານເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ການອະນຸຍາດໃຫ້ມີສິດທຶ, ການຍິນກ່ອນ ແລະ ການແຈ້ງຂໍ້ມູນ

  The Sunuwar Welfare Society (SWS) ຕ້ອງການສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ຜູ້ທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ມີບົດບາດສໍາຄັນເພື່ອໃຫ້ສໍາເລັດການສຶກສານີ້, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຊຸມຊົນຕ່າງໆ ແລະ ຂຸມຊົນຊົນເຜົ່າ ແລະ ...

 • Laos’ Dam Disaster May Not Be Its Last

  This is an archived webpage of an article on the Attapeu dam disaster from The Diplomat.

 • News of Laos Dam Failure Didn’t Reach Them, but the Water Did

  This is an archived webpage of an article on the lack of information for Laotians during the 2018 dam failure.

 • Risks of Belt and Road Initiative Projects in ASEAN

  This paper mainly analyzes the three most salient risks, namely fiscal risk, governance risk and environmental risk host countries of BRI might confront. First, the...

 • Coping with resettlement: A livelihood adaptation analysis in the Mekong River basin

  A major driver of change in the Mekong River basin relates to hydropower development and the consequent changes in landscape and natural resource access regime that it induces....

 • Monitoring the Quantity of Water Flowing Through the Upper Mekong Basin Under Natural (Unimpeded) Conditions

  This study developed a reliable and simple model that predicts the natural flow of the Upper Mekong, then used this prediction to determine how the cascade of dams built on the...

 • Blocking a Bloodline: Indigenous Communities along the Tanintharyi River Fear the Impacts of Large Scale Dams

  There are a total of 76 villages, 6,118 households and 32,008 people living directly along the Tanintharyi River, who depend on it as a vital source of food security, water,...

 • Impacts of Mainstream Hydropower Dams on Fisheries and Agriculture in Lower Mekong Basin

  This paper, however, discusses the fishery and agricultural sectors of the LMB and focuses on the downstream floodplains of Cambodia and Vietnam. The dam construction has caused...

 • ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງລາວ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບສີ່ເທົ່າໃນປີ 2020

  ບົດຂ່າວນີ້ ລາຍງານກ່ຽວກັບຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂອງລາວ ແລະ ແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ.

 • ການບຽດຍຶດຍ່ານນ້ຳໃນລ້ອງແມ່ນ້ຳຂອງ - ບົດວິເຄາະຜູ້ຊະນະ ແລະ ຜູ້ພ່າຍແພ້ ໃນການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂອງໄທ ໃນ ສປປ ລາວ

  ບົດວິໄຈນີ້ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄວາມມີອຳນາດຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຂະແໜງເອກະຊົນ ຈາກປະເທດໄທ ແລະ ສປປ ລາວ ໃນການລະດົມອຳນາດ ເພື່ອຄວບຄຸມຜົນປະໂຫຍດຈາກ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ໃນຂະນະທີດຽວກັນກໍ່ບໍ່ສົນໃຈຕໍ່ຜົນກະທົບອ...

 • ການແຕກຂອງເຂື່ອນຄັ້ງຮ້າຍແຮງ ນຳໄປສູ່ການທຳລາຍປ່າສະຫງວນ

  ຫົວຂໍ້ຂ່າວນີ້ ທົບທວນຜົນເສຍຫາຍທີ່ຮ້າຍແຮງຈາກການແຕກຂອງເຂື່ອນ ທາງພາກໃຕ້ຂອງລາວໃນປີ 2018 ເຊິ່ງສົ່ງຜົນຕໍ່ການສູນເສຍຊີວິດ, ຊຸມຊົນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ, ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍພັນຊີວິດຕ້ຶອງໜີຈາກທີ່ຢູ່ອາໄສ...

 • ແມ່ນ້ຳທີ່ສວຍງາມ -- ແລະ ການສ້າງເຂື່ອນ

  ໜ້າເວັບນີ້ ສະແດງຂ່າວສານກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງດ້ານພະລັງານໃນທົ່ວໂລກ. ມັນສະແດງທ່າແຮງດ້ານພະລັງງານຮູບແບບອື່ນ ນອກເໜືອຈາກພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ທີ່ມັກມາພ້ອມກັບ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພພິບັດທີ່ບໍ່ຄາດຝັນ.

 • ໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກເຊຂະໝານ 3 ໃນ ລາວ: ເຫດດິນເຈື່ອນຄັ້ງໃຫຍ່ໃນເດືອນທັນວາ

  ຫົວຂໍ້ຂ່າວນີ້ ສະແດງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ດິນເຈື່ອນ ທີ່ເກີດຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ເຊຂະໝານ 3 ໃນລາວ.

 • Development or Destruction? The Human Rights Impacts of Hydropower Development on Villagers in Southeast Myanmar

  Myanmar needs to acknowledge and address a number of salient concerns if it going to use hydropower to meet its future electricity needs. Most of Myanmar’s abundant hydropower...

 • ພາບລວມໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2

  ໜ້າເວັບນີ້ ສະແດງພາບລວມຂອງໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ເຖິງປີ 2017, ກໍຄືແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງການປະຕິບັດໂຄງການ.

 • ຕາຍໃນນ້ຳ: ບົດຮຽນຈາກໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຕົວແບບຂອງທະນາຄານໂລກໃນລາວ

  ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2018, ສຳນັກພິມຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Wisconsin ໄດ້ເຜີຍແຜ່ປື້ມເຫຼັ້ມໃໝ່ ກ່ຽວກັບໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ໃນປະເທດລາວ. ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຈາກປື້ມເຫຼັ້ມນີ້ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາຕ່າງໆກ່ຽ...

 • ການສ້າງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ: ການນຳໃຊ້ການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າ

  ປື້ມຄູ່ມືນີ້ມີຈຸດປະສົງໃນການສະຫນອງຫລັກການ ແລະ ເຄື່ອງມືແບບງ່າຍດາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ພັດທະນາເຂື່ອນ ແລະ ລັດຖະບານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງເຂື່ອນ. ເປັນເຄື່ອ...

 • Final Report: Strategic Environmental Assessment of the Myanmar Hydropower Sector

  The Myanmar hydropower sector, in the early stages of development, has the opportunity to develop sustainably by balancing electricity generation with environmental and social...

 • China’s Investments in Hydropower in the Mekong Region: The Kamchay Hydropower Dam, Kampot, Cambodia

  This paper has two main areas of focus, the first deals with the background of the Kamchay project, including Cambodia’s motivation for developing its hydropower capacities, and...

You can also access this registry using the API (see API Docs).