Skip to content

2.389 library_records found

ປະເທດ: la ຜົນການຄົ້ນຫາສຳລັບ: library_record library_record

Filter Results
 • Key Themes in Land Governance: Synopses of Research, Policy and Action in the Mekong Region

  The Mekong region is marked by particular kinds of historical and contemporary land uses, social relations around land, interactions within and across national borders, and...

 • Indigenous data sovereignty in the Mekong Region

  The Mekong region is home to over 100 indigenous and ethnically distinct communities who have struggled to retain their autonomy. While each group of indigenous and ethnic...

 • ຄູ່ມືແນະນຳການລົງທຶນດ້ານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢູ່ ສປປ ລາວ

  ຄູ່ມືນີ້ໄດ້ສຶກສາ ແລະ ຮວບຮວມບັນດາຫຼັກການ, ກົດລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍການລົງທືນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລາວ; ຫຼັກການລົງທຶນຈາກອາຊຽນ ແລະ ລະດັບສາກົນ; ຄຳແນະນຳ ຂອງລັດຖະບານຈີນ ໃນການລົງທືນໃນຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ...

 • ຂໍ້ຜູກພັນສັນຍາການຜະລິດກະສິກໍາ ໃນ ສປປ ລາວ: ຕອບສະໜອງຕາມທ່າອ່ຽງທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຂອງວຽກງານກະສິກຳ

  ບົດສັງລວມຫຍໍ້ສະບັບນີ້້ ໄດ້ສັງລວມບັນດາຮູບແບບຂໍ້ຜູກພັນສັນຍາການຜະລິດກະສິກໍາ ທີ່ມັກພົບເຫັນຢູ່ໃນລາວ, ເຊິ່ງມີການຂະຫຍາຍຕົວການຜະລິດຢ່າງຫລວງຫລາຍ ເພື່ອເປັນສີນຄ້າສົ່ງອອກ ລະຫວ່າງ ແຂວງຕໍ່ແຂວ...

 • ປ່າໄມ້ປົກຄຸມຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນແນວໃດ? ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບນິຍາມເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້

  ບົດລາຍງານຫຍໍ້ສະບັບນີ້ ໄດ້ວິເຄາະການຈຳກັດຄວາມນິຍາມປ່າໄມ້ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານໃນການບັນລຸ70 ເປີເຊັນ ຂອງເປົ້າໝາຍປ່າໄມ້ປົກຫຸ້ມ; ວິເຄາະການຈຳແນກຊະນິດປ່າໄມ້ແນວໃດແນ່ທີ...

 • ສະພາບເສດຖະກິດການເມືອງຂອງການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຢູ່ໃນພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ

  Environmental Impact Assessment (EIA) is a central process in sustainable development to reduce and mitigate anticipated impacts of development projects. Every national...

 • ການຍ້າຍພູມລຳເນົາທີ່ມີການວາງແຜນ, ການຍ້ານຖິ່ນຖານໂດຍບໍ່ໄດ້ວາງແຜນ ແລະ ຄວາມບອບຊ້ຳທາງວັດທະນະທຳໃນລາວ

  ເຖິງຈະບໍ່ຖືວ່າເປັນນະໂຍບາຍຢ່າງເປັນທາງການຂອງລັດຖະບານ, ການຍ້າຍພູມລຳເນົາຂອງຊົນເຜົ່າ ໄດ້ກາຍເປັນສູນກາງຂອງຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊົນນະບົດໃນລາວ. ໃນຊ່ວງສິບປີຜ່ານມາ, ບ້ານທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດພູສູງສ່ວນ...

 • ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດໃນການຮັບຮູ້ ແລະ ປົກປ້ອງລະບົບສິດຄອບຄອງທີ່ດິນຕາມປະເພນີ ໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

  ບົດຄັດຫຍໍ້ນະໂຍບາຍນີ້ ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການສົນທະນາກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ລະຫວ່າງສະຖາບັນລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດໃນການຮັບ...

 • Cybersecurity in the Mekong region: An Analysis of the Legal Framework and Recommendations for the Protection of Indigenous Environmental Human Rights Defenders

  This article reviews the existing legal frameworks regulating cyber security and its applications in the Mekong countries with special focus on IEHRDs; to identify specific...

 • Assessment of the new Land Law and Forestry Law in Laos: Customary Tenure Rights over Land and Forests

  This report specifically details the differences between the newly promulgated Land Law and Forestry Law and their predecessor laws, the Land Law 2003 and the Forestry Law 2007,...

 • ຮັບປະກັນສິດທິທີ່ດິນຂອງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍໃນການເຂົ້າເຖິງທີ່ດິນຢ່າງປອດໄພ: ປະສົບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ SALaR ຢູ່ໃນລາວ, ຟີລິບປິນ, ແລະອູກັນດາ

  the Social Tenure Domain Model (STDM) ແມ່ນໜຶ່ງໃນເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດເກັບຂໍ້ມູນທີ່ດິນ, ຊຶ່ງໄດ້ຖືກລິເລີ່ມສ້າງຂື້ນແລະພັດທະນາຂື້ນເພື່ອຮັບມືກັບບັນຫາທ້າທາຍ ແລະ ຮັບປະກັນສ...

 • ຈາກເສັ້ນທາງທີ່ບໍ່ເຊື່ອມຈອດກັບທະເລ ສູ່ເສັ້ນທາງເຊື່ອມຈອດທາງບົກ : ປົດປ່ອຍສັກກະຍາພາບຂອງການເຊື່ອມຈອດເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ

  ບົດລາຍງານການວິເຄາະສະບັບນີ້ ໄດ້ຈັດທຳຂື້ນໂດຍທະນາຄານໂລກ ເຊິ່ງປະກອບມີ 5 ພາກ ຊຶ່ງເລີ່ມຈາກສະພາບການເສດຖະກິດແບບກ້ວາງ ຂອງຂະແໜງທາງລົດໄຟ ແລະ ປະເມີນການປະຕິຮູບທີ່ສົມບູນແບບແລະ ການລົງທຶນທີ່ຈໍາ...

 • ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປີ 2021 ກ່ຽວກັບ ສະພາບການເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ເກີດຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້


 • ບົດປະເມີນຜົນກະທົບຈາກການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດຢູ່ພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ

  ບົດລາຍງານນີ້ສະເໜີ ການສຶກສາທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ສາທາລະນະ ເພື່ອປະເມີນເຂດພັດທະນາເສດຖະກິດ (EDZs) ທີ່ລົງທຶນໂດຍຕ່າງປະເທດໃນຂອບເຂດແມ່ນ້ ຳຂອງ. ການວິເຄາະຜົນກະທົບຂອງ EDZ ຕໍ່ການປະເມີນຜົ...

 • ບົດປະເມີນສຶກສາ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທີ່ດິນ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປ່າໄມ້ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່: ສິດການຄອບຄອງທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ຕາມປະເພນີ

  ບົດລາຍງານໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ແລະ ກົດໝາຍປ່າໄມ້ ສະບັບໃໝ່ ແລະ ໃໝ່ (ກົດໝາຍ ທີ່ດິນ ປີ 2003 ແລະ ກົດໝາຍປ່າໄມ້ປີ 2007) ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມແຕກຕ່...

 • ວຽກງານດ້ານຂໍ້ມູນຂອງເພດຍິງໃນພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ

  ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບຍິງ - ຊາຍ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຊີວິດຂອງແມ່ຍິງໃນທົ່ວໂລກ. ມັນແມ່ນຮາກຖານຢູ່ໃນລະບົບການປົກຄອງ ແລະ ມາດຕະຖານວັດທະນະທຳ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບດັ່ງກ່າວ. ພື້ນຖານຂອງລະດັ...

 • 1st ODI Virtual Meetup: Data Storytelling and Literacy during the Pandemic

  ODI developed the open data portal ODM to increase the data ecosystem in the region, specifically to increase evidence-based decision making based upon reliable and accurate...

 • ຄູ່ມືແນະນຳສຳລັບການສ້າງຄູ່ຮ່ວມງານ ລະຫວ່າງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ໃນພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ຢູ່ ສປປ ລາວ.​

  ແມ່ນຄູ່ມືທີ່ໃຫ້ຄຳແນະ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມື ສຳລັບການຄ້າຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ ແລະ / ຫຼື ການບໍລິການແບບຍືນຍົງ ໃນແງ່ຂອງການຟື້ນຟູປ່າໄມ້.

 • ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ການຄອບຄອງທີ່ດິນໃນພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ

  ບັນດາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ (SEZs) ໄດ້ກາຍເປັນທາງອອກໜຶ່ງຂອງນະໂຍບາຍຮ່ວມກັນ ສຳລັບບັນດາລັດຖະບານໃນການຂະຫຍາຍເສດຖະກິດອຸດສາຫະກຳ. ປະເທດລາວ, ກຳປູເຈຍ, ມຽນມາ, ໄທ ແລະຫວຽດນາມລ້ວນແຕ່ມີແນວຄິດທີ່ວ່າ ກ...

 • ການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງກ່ຽວກັບສິດໃນການຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂອງແມ່ຍິງໃນພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ

  ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ໄດ້ສື່ເຖິງການເຊື່ອມໂຍງກັນລະຫວ່າງການຍ້າຍຖິ່ນຖານ, ເພດ, ແລະ ສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນ. ການສຶກສາທີ່ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າການຍ້າຍຖິ່ນ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນກ...

You can also access this registry using the API (see API Docs).