ພົບ 175 ຊຸດຂໍ້ມູນ

ປະເທດ: la None: dataset

Filter Results
 • Geo-referencing ແຜນທີ່ຊົນເຜົ່າໃນລາວ

  ຊຸດຂໍ້ມູນຊົນເຜົ່ານີ້ (GREG) ແມ່ນແຜນທີ່ສະບັບດິຈິຕອລ໌ ຂອງປື້ມແຜນທີ່ Soviet Narodov Mira ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 1964. ໃນປີ 2010 ໂຄງການ GREG (ການສ້າງ Geo-referencing ແຜນທີ່ຊົນເຜົ່າ), ເຊິ່ງ...

 • ເຂດພື້ນທີ່ອະນຸລັກ ແລະ ເຂດມໍລະດົກຂອງລາວ

  ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານພູມສາດ ຫຼື GIS ກ່ຽວກັບພື້ນທີ່ທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເຂດມໍລະດົກຂອງລາວ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກຖານຂໍ້ມູນຂອງໂລກກ່ຽວກັບພື້ນທີ່ທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງ (WDPA) ເຊິ່ງ WDPA ແມ່ນເປັນໂຄງການ...

 • ຄວາມທຸກຍາກໃນແຂວງຂອງລາວ 2015

  ຊຸດຂໍ້ມູນນີ້ສະແດງຕົວຊີ້ວັດຄວາມທຸກຍາກ ເຊັ່ນ ຄວາມໜ້າແໜ້ນຂອງປະຊາກອນ, ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງ, ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຕໍ່ຫົວຄົນ, ຊ່ອງຫວ່າງຄວາມທຸກຍາກ, ຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງຄວາມທຸກຍາກ, ການເຂົ້...

 • Coronavirus (COVID-19) cases in Laos (Date: 19 November 2020 )

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້


 • Health Facilities in Mekong Countries 2020

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້


 • Forest Fires in Lower Mekong Countries (April 2020)

  This dataset indicates the forest fires occurred within April 2020, which is a hottest month of the year. It includes 5 countries such as Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, and...

 • Laos Population and Poverty Rate 2019

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້


 • ຄວາມທຸກຍາກໃນເມືອງຂອງລາວ (2015)

  ຊຸດຂໍ້ມູນນີ້ສະແດງຕົວຊີ້ວັດຄວາມທຸກຍາກ ເຊັ່ນ ຄວາມໜ້າແໜ້ນຂອງປະຊາກອນ, ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງ, ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຕໍ່ຫົວຄົນ, ຊ່ອງຫວ່າງຄວາມທຸກຍາກ, ຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງຄວາມທຸກຍາກ, ການເຂົ້...

 • ໂຮງຮຽນໃນ ສປປ ລາວ 2014

  ຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ຕັ້ງໂຮງຮຽນໃນ ສປປ ລາວ 2014

 • ເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງກຸ່ມທີ່ໃຊ້ໝວດພາສາ: ມອນ-ຂະແມ

  ບັນດາຊຸດຂໍ້ມູນນີ້ແມ່ນຈະບອກເຖິງ ສະຖານທີ່, ທີ່ຕັ້ງຂອງ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າທີ່ໃຊ້ໝວດພາສາ ມອນ-ຂະແມ ເຊິ່ງແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາ 4 ໝວດພາສາຂອງຊົນເຜົ່າໃນ ສ ປ ປ ລາວ ອີງຕາມສັດສ່ວນຂອງປະຊາຊົນໃນໝູ່ບ້ານ, ເມ...

 • ເຂດຕົວເມືອງໃຫຍ່ GMS (ລາວ)

  ຊຸດຂໍ້ມູນເຂດຕົວເມືອງໃຫຍ່ GMS ສະແດງຂໍ້ມູນເຂດຕົວເມືອງໃຫຍ່ (polygons), ທີ່ມີປະຊາກອນເກີນ 10,000 ຄົນ.

 • Greater Mekong Subregion hydropower dams (2016)

  This dataset contains all known hydropower developments across the Greater Mekong Subregion although is not a complete dataset. It includes original data collected by Open...

 • Hydro basins level 3 Mekong

  This dataset was obtained by delineating drainage basin boundaries from hydrologically corrected elevation data (HydroSHEDS and Hydro1K). Input data resolution is 15 arc-seconds...

 • ນິເວດວິທະຍານ້ຳຈືດຂອງເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ໍາຂອງ

  ຊຸດຂໍ້ມູນນີ້ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນມາຈາກຂໍ້ມູນ Hydrosheds ລະດັບ 3 ເພື່ອສະແດງເຖິງລະບົບນິເວດນ້ຳຈືດໃນລຸ່ມແມ່ນ້ໍາຂອງ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນນ້ໍາຈືດຂອງ WWF ທີ່ຖືກກໍານົດໄວ້, ພື້ນທີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່ປະກອບມີຫນຶ່...

 • Greater Mekong Subregion Distribution of Mangroves; Thailand, Cambodia, Vietnam and Myanmar

  This dataset shows the distribution of mangrove forests, derived from earth observation satellite imagery for the Greater Mekong Subregion including Thailand, Cambodia, Vietnam...

 • Lower Mekong Countries Protected and Heritage Areas

  A dataset describing protected areas and heritage sites throughout the Lower Mekong Countries. The World Database on Protected Areas (WDPA) is the most comprehensive global...

 • Covid-19 Hotline in Laos

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້


 • Years of Schooling and Learning Adjusted Years in School - LMTV

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້


 • ICT adoption and infrastructure in Laos Myanmar Thailand and Vietnam

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້


 • SDG 4

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້


You can also access this registry using the API (see API Docs).