Skip to content

2.704 datasets found

ປະເທດ: la

Filter Results
 • Derived Map of Global Electricity Transmission and Distribution lines: Mekong Region Countries

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້


 • ບົດປະເມີນຜົນກະທົບຈາກການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດຢູ່ພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ

  ບົດລາຍງານນີ້ສະເໜີ ການສຶກສາທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ສາທາລະນະ ເພື່ອປະເມີນເຂດພັດທະນາເສດຖະກິດ (EDZs) ທີ່ລົງທຶນໂດຍຕ່າງປະເທດໃນຂອບເຂດແມ່ນ້ ຳຂອງ. ການວິເຄາະຜົນກະທົບຂອງ EDZ ຕໍ່ການປະເມີນຜົ...

 • ບົດປະເມີນສຶກສາ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທີ່ດິນ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປ່າໄມ້ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່: ສິດການຄອບຄອງທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ຕາມປະເພນີ

  ບົດລາຍງານໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ ແລະ ກົດໝາຍປ່າໄມ້ ສະບັບໃໝ່ ແລະ ໃໝ່ (ກົດໝາຍ ທີ່ດິນ ປີ 2003 ແລະ ກົດໝາຍປ່າໄມ້ປີ 2007) ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມແຕກຕ່...

 • Coronavirus (COVID-19) cases in Laos

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້


 • ວຽກງານດ້ານຂໍ້ມູນຂອງເພດຍິງໃນພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ

  ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບຍິງ - ຊາຍ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຊີວິດຂອງແມ່ຍິງໃນທົ່ວໂລກ. ມັນແມ່ນຮາກຖານຢູ່ໃນລະບົບການປົກຄອງ ແລະ ມາດຕະຖານວັດທະນະທຳ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບດັ່ງກ່າວ. ພື້ນຖານຂອງລະດັ...

 • Mekong Infrastructure Tracker

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້


 • ສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 (ວັນທີ 20/6 - 4/7/2021)

  ແຈ້ງການລັດຖະບານກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ແລະ ມາດຕະການຜ່ອນຜັນຕ່າງໆ, ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ລະຫວ່າງວັນທີ 20 ມິຖຸນາ - 04 ກໍລະກົດ 2021​.

 • Main Tourist sites of Laos

  A geospacial dataset of the main tourist sites in Laos.

 • 1st ODI Virtual Meetup: Data Storytelling and Literacy during the Pandemic

  ODI developed the open data portal ODM to increase the data ecosystem in the region, specifically to increase evidence-based decision making based upon reliable and accurate...

 • ການແຈ້ງເຕືອນການສູນເສຍຕົ້ນໄມ້ປົກຄຸມ (FORMA): ເຂດພື້ນທີ່ຮ້ອນຊຸ່ມ

  ຊຸດຂໍ້ມູນນີ້ແມ່ນມາຈາກອົງການ Global Forest Watch ແລະ ຂໍ້ມູນການແຈ້ງເຕືອນທາງດາວທຽມຂອງການສູນເສຍປ່າໄມ້ປົກຄຸມ (ເຂດຮ້ອນຊຸ່ມ) ສະເພາະ ສ ປ ປ ລາວ ເຊິ່ງການແຈ້ງເຕືອນນີ້ເອີ້ນວ່າການແຈ້ງເຕືອນ F...

 • ຊຸດຂໍ້ມູນທາງສົ່ງນ້ຳໃນສ ປ ປ ລາວ

  ຊຸດຂໍ້ມູນຄວາມສ່ຽງຂອງທາງສົ່ງນ້ຳ (Aqueduct Water Risk Atlas) ຄືເຄື່ອງມືສື່ສານປະເພດໜຶງທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນ້ຳຜ່ານທາງສົ່ງນ້ຳ ໂດຍຜ່ານຕົວຊີ້ວັດທາງອຸທົກວິທ...

 • ຄູ່ມືແນະນຳສຳລັບການສ້າງຄູ່ຮ່ວມງານ ລະຫວ່າງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ໃນພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ຢູ່ ສປປ ລາວ.​

  ແມ່ນຄູ່ມືທີ່ໃຫ້ຄຳແນະ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມື ສຳລັບການຄ້າຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ ແລະ / ຫຼື ການບໍລິການແບບຍືນຍົງ ໃນແງ່ຂອງການຟື້ນຟູປ່າໄມ້.

 • ແຈ້ງການວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດຄຳສັ່ງວ່າດ້ວຍການເພິ່ມທະວີມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ, ສະກັ້ນກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເລກທີ 012/ສພກ.ນວ

  ແຈ້ງການດັ່ງກ່າວໄດ້ລະບຸ 3 ເນື້ອໃນໃຫຍ່ທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ: ມາດຕະການສືບຕໍ່, ມາດຕະການຜ່ອນຜັນ ແລະ ມາດຕະການຕໍ້ຜູ້ລະເມີດ ຕໍ່ຄຳສັ່ງເລກທີ 595/ຫສນຍ ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເທົ...

 • ສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ເລກທີ 595/ຫສນຍ (ວັນທີ 05-19/06/2021)

  ຄຳສັ່ງຂອງລັດຖະບານໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການ ແລະ ບາງຂໍ້ຈຳກັດ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 (ໄລຍະການນຳໃຊ້ເລິ່ມແຕ່ວັນທີ 5 - 19 ມິຖຸນາ 2021)

 • ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ການຄອບຄອງທີ່ດິນໃນພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ

  ບັນດາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ (SEZs) ໄດ້ກາຍເປັນທາງອອກໜຶ່ງຂອງນະໂຍບາຍຮ່ວມກັນ ສຳລັບບັນດາລັດຖະບານໃນການຂະຫຍາຍເສດຖະກິດອຸດສາຫະກຳ. ປະເທດລາວ, ກຳປູເຈຍ, ມຽນມາ, ໄທ ແລະຫວຽດນາມລ້ວນແຕ່ມີແນວຄິດທີ່ວ່າ ກ...

 • ລັດຖະບານອອກນະໂຍບາຍຫຼຸດຄ່າໂທ ເພື່ອຊ່ວຍສັງຄົມ ໃນຊ່ວງທີ່ມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

  ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການຄົມມະນາຄົມ (ອົງການດັດສົມໂທລະຄົມ) ສະເໜີໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດໂທລະຄົມ ຫຼຸດລາຄາ 15% ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສຳລັບທຸກປະເພດບໍລິການ(ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ, ບໍ່ມີສາຍ, ເບີລາຍເດືອນ ແລະ ເຕີມເງິນ); ...

 • ຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທະເລສາບທົ່ວໂລກ ແລະ ພື້ນທີ່ດິນທາມ

  ການປະສົມປະສານຂອງແຫຼ່ງທະເລສາບ ແລະ ດິນທາມທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກ (1: 1 ເຖິງ 1: 3 ລ້ານຄວາມລະອຽດ), ແລະການນຳໃຊ້ GIS ຊ່ວຍໃຫ້ການຜະລິດຖານຂໍ້ມູນເຊິ່ງສຸມໃສ່ສາມລະດັບເຊັ່ນ: (1) ທະເລສາບໃຫຍ່ ແລະອ່າງ...

 • ຈຳນວນປະຊາກອນ ແລະ ການສຶກສາຂອງລາວ ປີ 2019

  ສະຖິຕິປະຊາກອນລາວນັບແຕ່ປີ 2011 - 2019, ຂໍ້ມູນຂອງນັກຮຽນເຂົ້າໂຮງຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນໃນປີ 2019.

 • ການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງກ່ຽວກັບສິດໃນການຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂອງແມ່ຍິງໃນພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ

  ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ໄດ້ສື່ເຖິງການເຊື່ອມໂຍງກັນລະຫວ່າງການຍ້າຍຖິ່ນຖານ, ເພດ, ແລະ ສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນ. ການສຶກສາທີ່ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າການຍ້າຍຖິ່ນ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນກ...

 • ຄຳແນະນຳວ່າດ້ວຍເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ສຳລັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃນຊ່ວງພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19

  ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດສປປ ລາວຕໍ່ກັບການຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະບັບເລກທີ 06 / ນຍ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສ່ຽງຂອງການຕິດເຊື້ອ COVID-19, ຄະນະກຳມະການປ້ອງກ...

You can also access this registry using the API (see API Docs).