ພົບ 2.629 ຊຸດຂໍ້ມູນ

ປະເທດ: la

Filter Results
 • Mekong Women in Open Data

  Gender inequality underscores the lives of women all over the world. It is rooted in systems of governance and cultural norms that function to perpetuate this inequality. The...

 • Coronavirus (COVID-19) cases in Laos (Date: 19 November 2020 )

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້


 • Health Facilities in Mekong Countries 2020

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້


 • Coronavirus (COVID-19) cases in Laos

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້

 • Forest Fires in Lower Mekong Countries (April 2020)

  This dataset indicates the forest fires occurred within April 2020, which is a hottest month of the year. It includes 5 countries such as Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, and...

 • Coronavirus (COVID-19)

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້

 • Laos Population and Poverty Rate 2019

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້


 • ປື້ມສະຖິຕິປະຈຳປີ 2017 (ລາວ)

  ປື້ມສະຖິຕິນີ້ ສັງລວມຂໍ້ມູນຈາກສູນສະຖິຕິແຂວງ ແລະ ຖັນແຖວກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງໃນທົ່ວປະເທດ ໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ເຊິ່ງສະແດງຄວາມຄືບໜ້າຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຂະແໜງການພັດທະນາຕ່າງໆ ໃນປ...

 • Laos Confirmed Cases of Covid19

  It is a collection of archived news websites about the number of confirmed cases of Covid19 in Laos.

 • ຄວາມທຸກຍາກໃນແຂວງຂອງລາວ 2015

  ຊຸດຂໍ້ມູນນີ້ສະແດງຕົວຊີ້ວັດຄວາມທຸກຍາກ ເຊັ່ນ ຄວາມໜ້າແໜ້ນຂອງປະຊາກອນ, ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງ, ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຕໍ່ຫົວຄົນ, ຊ່ອງຫວ່າງຄວາມທຸກຍາກ, ຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງຄວາມທຸກຍາກ, ການເຂົ້...

 • ຄວາມທຸກຍາກໃນເມືອງຂອງລາວ (2015)

  ຊຸດຂໍ້ມູນນີ້ສະແດງຕົວຊີ້ວັດຄວາມທຸກຍາກ ເຊັ່ນ ຄວາມໜ້າແໜ້ນຂອງປະຊາກອນ, ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງ, ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຕໍ່ຫົວຄົນ, ຊ່ອງຫວ່າງຄວາມທຸກຍາກ, ຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງຄວາມທຸກຍາກ, ການເຂົ້...

 • ໂຮງຮຽນໃນ ສປປ ລາວ 2014

  ຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ຕັ້ງໂຮງຮຽນໃນ ສປປ ລາວ 2014

 • ເຂດພື້ນທີ່ອະນຸລັກ ແລະ ເຂດມໍລະດົກຂອງລາວ

  ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານພູມສາດ ຫຼື GIS ກ່ຽວກັບພື້ນທີ່ທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເຂດມໍລະດົກຂອງລາວ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກຖານຂໍ້ມູນຂອງໂລກກ່ຽວກັບພື້ນທີ່ທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງ (WDPA) ເຊິ່ງ WDPA ແມ່ນເປັນໂຄງການ...

 • ເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງກຸ່ມທີ່ໃຊ້ໝວດພາສາ: ມອນ-ຂະແມ

  ບັນດາຊຸດຂໍ້ມູນນີ້ແມ່ນຈະບອກເຖິງ ສະຖານທີ່, ທີ່ຕັ້ງຂອງ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າທີ່ໃຊ້ໝວດພາສາ ມອນ-ຂະແມ ເຊິ່ງແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາ 4 ໝວດພາສາຂອງຊົນເຜົ່າໃນ ສ ປ ປ ລາວ ອີງຕາມສັດສ່ວນຂອງປະຊາຊົນໃນໝູ່ບ້ານ, ເມ...

 • ເຂດຕົວເມືອງໃຫຍ່ GMS (ລາວ)

  ຊຸດຂໍ້ມູນເຂດຕົວເມືອງໃຫຍ່ GMS ສະແດງຂໍ້ມູນເຂດຕົວເມືອງໃຫຍ່ (polygons), ທີ່ມີປະຊາກອນເກີນ 10,000 ຄົນ.

 • Geo-referencing ແຜນທີ່ຊົນເຜົ່າໃນລາວ

  ຊຸດຂໍ້ມູນຊົນເຜົ່ານີ້ (GREG) ແມ່ນແຜນທີ່ສະບັບດິຈິຕອລ໌ ຂອງປື້ມແຜນທີ່ Soviet Narodov Mira ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 1964. ໃນປີ 2010 ໂຄງການ GREG (ການສ້າງ Geo-referencing ແຜນທີ່ຊົນເຜົ່າ), ເຊິ່ງ...

 • Greater Mekong Subregion hydropower dams (2016)

  This dataset contains all known hydropower developments across the Greater Mekong Subregion although is not a complete dataset. It includes original data collected by Open...

 • Hydro basins level 3 Mekong

  This dataset was obtained by delineating drainage basin boundaries from hydrologically corrected elevation data (HydroSHEDS and Hydro1K). Input data resolution is 15 arc-seconds...

 • ນິເວດວິທະຍານ້ຳຈືດຂອງເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ໍາຂອງ

  ຊຸດຂໍ້ມູນນີ້ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນມາຈາກຂໍ້ມູນ Hydrosheds ລະດັບ 3 ເພື່ອສະແດງເຖິງລະບົບນິເວດນ້ຳຈືດໃນລຸ່ມແມ່ນ້ໍາຂອງ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນນ້ໍາຈືດຂອງ WWF ທີ່ຖືກກໍານົດໄວ້, ພື້ນທີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່ປະກອບມີຫນຶ່...

 • Greater Mekong Subregion Distribution of Mangroves; Thailand, Cambodia, Vietnam and Myanmar

  This dataset shows the distribution of mangrove forests, derived from earth observation satellite imagery for the Greater Mekong Subregion including Thailand, Cambodia, Vietnam...

You can also access this registry using the API (see API Docs).