Skip to content

ບົດລາຍງານວິເຄາະ ສ ປ ປ ລາວ

ຈັດພິມໂດຍ: Village Focus International

ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ (ສປປລາວ) ແມ່ນເຂດທີ່ບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ ປະເທດທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານຊົນເຜົ່າ ແລະ ມີພູດອຍຫຼາຍແຕ່ພົນລະເມືອງປະມານ 6,8 ລ້ານຄົນ. ມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອັດຕາການເຕີບໂຕສູງ (TFR) ໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາທຽບກັບປະເທດທີ່ມີພົນລະເເມືອວໜ້ອຍສຸດໃນພາກພື້ນ ສປປລາວຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ "ປັນຜົນປະຊາກອນ" ຕໍ່ເສດຖະກິດໃນໄລຍະກາງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (1)

ເບິ່ງຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ - ບົດລາຍງານວິເຄາະ ສ ປ ປ ລາວ

Additional Info

Field Value
ປະເພດເອກະສານ Advocacy and promotional materials
ພາສາຂອງເອກະສານ
  • ອັງກິດ
ຫົວຂໍ້ ການກໍ່ສ້າງ
ພື້ນທີ່ພູມສັນຖານ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່)
  • ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ແຂວງ
  • Attapue
  • Bokeo
  • Champasak
  • Luangprabang
  • Phongsaly
  • Saravan
  • Savannakhet
  • Xaysomboun
ລິຂະສິດ Yes
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້

Copyright by the United Nations in Lao PDR, 2015

ສະບັບທີ / ຄັ້ງທີ 1
ສັນຍາລິຂະສິດ unspecified
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

http://www.worldbank.org/en/country/lao/overview

ຜູ້ຂຽນ (ອົງການຈັດຕັ້ງ) The United Nations in Lao PDR
ສະຖານທີ່ຈັດພິມ ລາວ
ຜູ້ຈັດພິມ The United Nations in Lao PDR
ປີຈັດພິມ 2015
ຈຳນວນໜ້າ 147
ວັນທີອັບໂຫຼດ ພຶດສະພາ 16, 2018, 08:31 (UTC)
ວັນທີດັດແປງ ມິຖຸນາ 20, 2018, 06:52 (UTC)