ພົບ 9.460 ຊຸດຂໍ້ມູນ

Filter Results
 • Township Profiles of Myanmar: Yangon Region

  This is a brief report of Yangon Region which consists 4 districts and 44 township. Each township profile consists of township maps, a brief history, geographical features,...

 • Coronavirus (COVID-19) cases in Cambodia

  The sources from the official Facebook​ of Ministry of Health, Communicable Disease Control Department (CDC) and other collection of notifications from the Ministry of Health to...

 • ເຂດການຮອງຮັບຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2015

  ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເຂດຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2015, ສ້າງໂດຍ WFP

 • Greater Mekong Subregion Rail Links 2012

  A geospatial dataset containing polygons of known, existing, planned and potential rail network links throughout the Greater Mekong Subregion.

 • ເສັ້ນທາງລົດໄຟຂອງ ສ ປ ປ ລາວ

  ຊຸດຂໍ້ມູນນີ້ແມ່ນພິກັດທາງພູມສາດຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟທີ່ມີຢູ່, ຢູ່ໃນແຜນ ແລະ ເປັນເສັ້ນທາງທີ່ເປັນທ່າແຮງໃນ ສ ປ ປ ລາວ

 • The 2014 Myanmar Population and Housing Census: Thematic Report on the Older Population

  Understanding population ageing is important because of the potential effects on the economic development of the country. The 2014 Census, the first in the country for 30 years,...

 • The 2014 Myanmar Population and Housing Census: Thematic Report on Fertility and Nuptiality

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້


 • The 2014 Myanmar Population and Housing Census: Thematic Report on Education

  The report notes that the Census showed that the national adult literacy rate was almost 90 percent, and although higher rates were reported for males (93 per cent) than for...

 • Organised-chaos-the-illicit-overland-timber-trade-between-myanmar-and-china

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້


 • Myanmar Energy Sector Assessment, Strategy, and Road Map

  This sector assessment, strategy, and road map documents the Asian Development Bank’s (ADB) current assessment and strategic investment priorities of the Government of Myanmar...

 • Special economic zone in Cambodia (2006-2020)

  This dataset describes the information of special economic zone (SEZ) in Cambodia from 2006 to 2020. The total number of 46 SEZs are recorded in point that data was collected...

 • Oil and gas blocks in Cambodia (2007-2020)

  This dataset describes the information of oil and gas in Cambodia from 2007 to 2020. The data was collected from many sources by ODC’s mappers such as government and NGO agency...

 • Sub-decree No. 210 on the reclassification of state private land on Koh Meas area 340 hectares 61acres in Khan Chbar Ampov, Phnom Penh and Lvea Em and Kien Svay districts, Kandal province

  This sub-decree shows the reclassification of the public land area of ​​Koh Meas state land of 340 hectares 61 acres (three hundred and forty hectares and sixty one acres)...

 • Sub-Decree No. 212 on Boeung Ta Mok reformation (Boeung Kob Srov) in Phnom Penh

  Sub-Decree No. 212 on Boeung Ta Mok reformation (Boeung Kob Srov) in Phnom Penh issued that referring to the Sub-Decree No. 20 dated 03 February 2016 on the Boeung Ta Mok with a...

 • Urban land reclassification

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້


 • Sub-decree No. 31 on the reclassification of an area of ​​100 (one hundred hectares) in Ream commune, Prey Nob district, Preah Sihanouk province, as state private land

  This sub-decree shows the reclassification of 100 (one hundred) hectares of state public land in Ream commune, Prey Nob district, Sihanoukville province, which is state private...

 • Decision No. 085 on the geographical designation of Takhmao City in Kandal Province as Red and Yellow zones to prevent the spread of COVID-19

  Decision No. 085 ordered the geographical designation of Takhmao city in Kandal province into lockdown in the following areas: - Cultural buildings in Takhmao II village,...

 • Decision No. 100 on the geographical designation of Phnom Penh to prevent the spread of COVID-19 as red, orange and yellow zones for 7 days, starting at 12 midnight on Thursday, 06th to 12th May 2021

  Decision No. 100 on the geographical designation of Phnom Penh to prevent the spread of COVID-19 as red, orange and yellow zones for 7 days, starting at 12 midnight on Thursday,...

 • Coronavirus (COVID-19) cases in Cambodia (Date: 04 May 2021 Time: 12:50 PM)

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້


 • Report of actual revenue and expenditure of municipal/district /khan administration in the Kingdom of Cambodia (2015-2019)

  ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍສຳລັບຊຸດຂໍ້ມູນນີ້


You can also access this registry using the API (see API Docs).