Skip to content

Khai thác khoảng sản và giảm nghèo: Mối quan hệ trái chiều và một số vấn đề chính sách, 2010

Bài thảo luận chính sách này trình bày một số đánh giá bước đầu của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) về vai trò và mối quan hệ giữa khai thác khoáng sản và giảm nghèo ở Việt Nam dựa trên các kết quả phân tích thực nghiệm và khảo sát hiện trường. Kết quả nghiên cứu cho thấy ở cấp quốc gia hoạt động khai khoáng không có vai trò đối với thành tựu giảm nghèo, và ở cấp địa phương (nơi có mỏ) hoạt động này lại tác động tiêu cực đến quá trình giảm nghèo.

Nghiên cứu cũng đưa ra các khuyến nghị chính sách cho ngành khai thác khoáng sản, tập trung vào ba khía cạnh chính: 1. Xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp khai khoáng dựa trên các đánh giá toàn diện về kinh tế vĩ mô, môi trường và xã hội; 2. Xây dựng cơ chế minh bạch trong quản lý, sử dụng và chia sẻ nguồn thu từ khai khoáng; 3. Tăng cường giám sát việc thực hiện các trách nhiệm xã hội – môi trường của doanh nghiệp khai thác khoáng sản.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Khai thac khoang san và giam ngheo: Moi quan he trai chieu va mot so van de chinh sach 2010

Additional Info

Field Value
Document type Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Language of document
  • Vietnamese
Topics
  • Access to information
  • Construction policy and regulation
  • Extractive industries
  • Mining
Geographic area (spatial range)
  • Viet Nam
Copyright Yes
Access and use constraints

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Email: contact@nature.org.vn / Điện thoại: +844 3556-4001

Version / Edition 1.0
License CC-BY-SA-4.0
Author (corporate) Trần Thanh Thủy, Nguyễn Việt Dũng
Publication place Vietnam
Publisher Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
Publication date 2010
Pagination 8
Date uploaded December 21, 2015, 04:10 (UTC)
Date modified March 29, 2016, 05:23 (UTC)