ບົດສງັລວມບົດຮຽນ ການປະຕິບັດການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ: ບົດຮຽນຈາກ ແຂວງຄ າມ່ວນ, ສປປລາວ

URL: https://data.opendevelopmentmekong.net/dataset/bd343d03-5901-40fa-9c1b-d9244a2c5817/resource/fda76587-6cd8-4e64-8631-46dd4864582f/download/case-study-cidse-khammouane-final-lao-version.pdf

ກໍລະນີສຶກສານີື້ໄດ້ສ າຫຼວດຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ບດົຮຽນທີີ່ໄດ້ຈາກຂະບວນການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ (CLT) ໃຫ້ແກ ່33 ຄອບຄົວໃນເນ ື້ອທີີ່ 41.6 ເຮັກຕາ ຂອງ ດິນກະສິກ າ ໃນບ້ານຕະຫຼາກນາຖິີ່ນ, ເມ ອງ ຍົມມະລາດ, ແຂວງ ຄ າມ່ວນ ໃນ ສປປ.ລາວ. ຂັື້ນຕອນການດ າເນນີການດງັັ່ກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບການອ ານວຍຄວາມສະດວກຈາກ ອົງການຊິດເຊ-ລາວ, ເຊີີ່ງ ເປັນ ອົງການຈດັຕັື້ງທາງສັງຄົມທີີ່ບໍລິຫານງານໂດຍຄົນລາວ ແລະ ຂະແໜງການຂອງລດັໃນຂັື້ນທ້ອງຖີີ່ນ. ກໍລະນີສຶກສາດັັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຈດຸ ປະສງົ ເພ ີ່ອສະໜອງຂໍໍ້ມ ນຫຼັກຖານ ທີີ່ສາມາດນ າໃຊ້ເປັນຂໍໍ້ມ ນໃນການພດັທະນານິຕິກ າ ແລະ ຂັື້ນຕອນຕ່າງໆໃນການອອກໃບຕາດນິຊຸມຊົນໃນສປປ ລາວ. ເຖິງວ່າຈະຈ າກດັຢ ູ່ພຽງທີີ່ດນິຊມຸຊົນໃນບ້ານດຽວ, ແຕ່ ກໍລະນີສຶກສານີື້ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຂົື້າໃຈຢູ່າງເລິກເຊີີ່ງຕກໍໍ່ັບທ່າແຮງ ແລະ ຂໍໍ້ຈ າກັດຂອງວິທີການອອກໃບຕາດິນຂອງອົງການຊດິ ເຊ-ລາວເພ ີ່ອເສີມສ້າງຄວາມໝັື້ນຄົງໃນການຄອບຄອງທີີ່ດນິພາຍໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນຂອງສປປລາວ. ສິີ່ງດັັ່ງກ່າວອາດຊ່ວຍ ໃຫ້ຮ ້ວ່າຕົວແບບດັັ່ງກ່າວ ຈະສາມາດຜັນຂະຫຍາຍໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດໄດ້ ຫຼ ບໍໍ່

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated February 14, 2018
Created February 14, 2018
Format PDF
License CC-BY-3.0-IGO
Name ບົດສງັລວມບົດຮຽນ ການປະຕິບັດການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ: ບົດຮຽນຈາກ ແຂວງຄ າມ່ວນ, ສປປລາວ
Description

ກໍລະນີສຶກສານີື້ໄດ້ສ າຫຼວດຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ບດົຮຽນທີີ່ໄດ້ຈາກຂະບວນການອອກໃບຕາດິນຊຸມຊົນ (CLT) ໃຫ້ແກ ່33 ຄອບຄົວໃນເນ ື້ອທີີ່ 41.6 ເຮັກຕາ ຂອງ ດິນກະສິກ າ ໃນບ້ານຕະຫຼາກນາຖິີ່ນ, ເມ ອງ ຍົມມະລາດ, ແຂວງ ຄ າມ່ວນ ໃນ ສປປ.ລາວ. ຂັື້ນຕອນການດ າເນນີການດງັັ່ກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບການອ ານວຍຄວາມສະດວກຈາກ ອົງການຊິດເຊ-ລາວ, ເຊີີ່ງ ເປັນ ອົງການຈດັຕັື້ງທາງສັງຄົມທີີ່ບໍລິຫານງານໂດຍຄົນລາວ ແລະ ຂະແໜງການຂອງລດັໃນຂັື້ນທ້ອງຖີີ່ນ. ກໍລະນີສຶກສາດັັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຈດຸ ປະສງົ ເພ ີ່ອສະໜອງຂໍໍ້ມ ນຫຼັກຖານ ທີີ່ສາມາດນ າໃຊ້ເປັນຂໍໍ້ມ ນໃນການພດັທະນານິຕິກ າ ແລະ ຂັື້ນຕອນຕ່າງໆໃນການອອກໃບຕາດນິຊຸມຊົນໃນສປປ ລາວ. ເຖິງວ່າຈະຈ າກດັຢ ູ່ພຽງທີີ່ດນິຊມຸຊົນໃນບ້ານດຽວ, ແຕ່ ກໍລະນີສຶກສານີື້ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຂົື້າໃຈຢູ່າງເລິກເຊີີ່ງຕກໍໍ່ັບທ່າແຮງ ແລະ ຂໍໍ້ຈ າກັດຂອງວິທີການອອກໃບຕາດິນຂອງອົງການຊດິ ເຊ-ລາວເພ ີ່ອເສີມສ້າງຄວາມໝັື້ນຄົງໃນການຄອບຄອງທີີ່ດນິພາຍໃນຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນຂອງສປປລາວ. ສິີ່ງດັັ່ງກ່າວອາດຊ່ວຍ ໃຫ້ຮ ້ວ່າຕົວແບບດັັ່ງກ່າວ ຈະສາມາດຜັນຂະຫຍາຍໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດໄດ້ ຫຼ ບໍໍ່

Resource's languages
  • Lao