ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ 2016: ຂອບການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຢູ່ ສປປ ລາວ

URL: http://www.la.one.un.org/images/publications/UNDAF_Progress_Report_Lao-PDR_2016_FINAL_LAO_web.pdf

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated June 19, 2018
Created June 19, 2018
Format PDF
License Creative Commons Attribution
Name ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ 2016: ຂອບການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຢູ່ ສປປ ລາວ
Description
Resource's languages
  • Lao